Current Students

Photo

Xuanyu Zhang

Ph.D Student (2022.08 - )

B.E. (Huazhong Univ. of Sci. & Tech.), M.E. (Huazhong Univ. of Sci. & Tech.)

Email: xuanyu.zhang@connect.polyu.hk

Photo

Yuying Long

Ph.D Student (2022.08 - )

B.E. (Southwest Jiaotong University), M.E. (Harbin Institute of Technology, Shenzhen)

Email: yuying.long@connect.polyu.hk

Photo

Pengfu Wan

Ph.D Student (2022.08 - )

B.E. (Nanjing University), M.Sc. (Hong Kong University of Science and Technology)

Email: pengfu.wan@connect.polyu.hk

Photo

Jiawei Chen

Ph.D Student (2022.08 - )

B.E. (Harbin Institute of Technology, Shenzhen)

Email: superlaser-jw.chen@connect.polyu.hk

Photo

Xinyue Wang

M.Phil Student (2022.08 - )

B.E. (Harbin Institute of Technology, Shenzhen)

Email: xinyue720.wang@connect.polyu.hk

Photo

Yuli Zou

Ph.D Student (2023.01 - )

B.E. (Tsinghua University)

Email: zyuli1027@gmail.com

Photo

Ruibing Zhang

Ph.D Student (2023.01 - ) (Joint Ph.D Programme with Harbin Institute of Technology)

B.E. (Harbin Institute of Technology), M.E. (Harbin Institute of Technology, Shenzhen)

Email: hitzrb@163.com

Photo

Wenzhao Dong

M.Phil Student (2023.01 - )

B.E. (Harbin Institute of Technology, Shenzhen)

Email: dongwz@ust.hk


Graduated Students (from Harbin Institute of Technology, Shenzhen)